תנאי שימוש ומדיניות הגנת הפרטיות

אתר זה הינו על רשת האינטרנט ומאפשר ללקוחות לקבל מידע בלבד אודות מוצרי ושירותי ייעוץ עסקי במגוון תחומים ( להלן “השירותים, המוצרים, השירות, המוצר”) על ידי המשתמש (להלן: “המשתמש”).
השימוש באתר הינו כפוף לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיופיעו מעת לעת. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש בשירות על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר והשימוש ו/או ההרשמה לאתר מעידים על הסכמת המשתמש לתנאי התקנון המפורטים להלן. במידה ואינך מסכים לתנאים הקבועים בתקנון זה, הנך מתבקש לחדול מלהשתמש באתר לאלתר. האתר מופעל ע”י אמיגוצ’אט ישראל בע”מ (להלן: “החברה” או “ספק השירות”). כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד. ביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר ייחשב כהצהרת המזמין כי הוא קרא תקנון זה ומסכים לכל תנאיו. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
1. תיאור השירותים באתר
השירות באתר כולל מידע כללי בלבד בנוגע לחברה לשירותי הייעוץ העסקי שלה כמפורט באתר מעת לעת. השירותים והמוצרים המוצעים, משתנים ומתעדכנים מעת לעת על-פי שיקול דעתה של החברה. לחברה הזכות להוסיף או להשמיט מוצרים ושירותים המוצעים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
2. לצורך קבלת השירות המשתמש מצהיר:
2.1 כי הוא מסכים ומאשר שהשירות הניתן הינו לשימושו האישי בלבד וכי לא ישתמש בו למטרות עסקיות או מסחריות.
2.2 כי הוא מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה והשימוש אותו תעשה בפרטים הנמסרים על ידו במסגרת הצטרפותו לשירות ו/או בדפוסי השימוש שלו בשירות ו/או מיקומו, כמפורט לעיל.
2.3 כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.
2.4 כי הובא לידיעתו כל מידע הדרוש לשם שימושו בשירות.
2.5 כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו בהתאם למסמך זה.
2.6 כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.
2.7 כי הוא מודע לכך שהתכנים והמוצרים המוצעים במסגרת השירות למשתמשים מוגנים בזכויות יוצרים וכי כל שימוש שאינו בהתאם למפורט בתקנון זה מהווה הפרה של זכויות החברה, ועלול לגרום לנזקים כספיים, כלכליים ואחרים לגורמים אלו. המשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו.
2.8 כי הוא מסכים לכך שהחברה לא תהיה אחראית לגישה ללא הרשאה או לשינוי ללא הרשאה של היצירות העצמיות או הנתונים של המשתמש, ולחומר או נתונים שיישלחו או יתקבלו או שלא יישלחו או שלא יתקבלו.
2.9 כי הוא מסכים לכך שהחברה אינה נושאת באחריות או בחבות לכל מוצר, תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.
2.10 כי הוא מסכים לכך שהחברה אינה אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל בשירות על-ידי צד שלישי כלשהו.
2.11 כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה על פי כל דין, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות תקנון זה ו/או כל דין, תהיה החברה רשאית להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, לבטל או למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי היא נפגעת מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון, והכל בכפוף לכל דין.
3. אישור שליחת תכנים ופרסומות
בהרשמתו ו/או השארת פרטים באתר הלקוח נותן את הסכמתו ומאשר לחברה לשלוח לו מידע ועדכונים פרסומיים שונים באמצעות דיוור רגיל או אמצעי אלקטרוני אחר (אימייל , SMS, וואטסאפ וכיוצ”ב) לרבות חומר פרסומי כלשהוא מטעם החברה או מטעם גוף שלישי כלשהוא. במידה והמשתמש רוצה להפסיק את שליחת החומרים הפרסומיים עליו לפנות בבקשה בכתב דרך אמצעי התקשורת הדיגיטליים המפורטים באתר.
4. השימוש בשירותים ובתכנים
מובהר כי החברה אינה יכולה לשלוט בכל התכנים המועלים על ידי המשתמשים לאתר. אי לכך מוסכם שהמשתמש רשאי להשתמש בשירותים, המוצרים ובתכנים אשר יועברו במסגרת השירותים, לצורך שימושו הפרטי, בהתאם לתקנון זה. המשתמש אינו רשאי להשתמש בשירותים, במוצרים ובתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, באופן בלתי חוקי או בניגוד לאמור בתקנון זה. כדוגמה ומבלי למעט מהאמור, אין המשתמש רשאי להשתמש בשירותים ו/או בתכנים:
4. השימוש בשירותים ובתכנים
4.1 להפרת חוק איסור לשון הרע, תשכ”ה-1965 ו/או להשפלת, לעג, ביזוי או פגיעה באדם או לכל פגיעה אחרת בשמו הטוב בניגוד לחוק האמור ו/או לכל דבר חקיקה אחר;
4.2 להפרת חוק העוולות המסחריות, התשנ”ט-1999, ו/או לגניבת עין, לתיאור כוזב של עסק, מקצוע, נכס או שירות, למניעת או הכבדת הגישה של לקוחות, עובדים או סוכנים אל עסק, נכס או שירות של אחר, או לגזל סוד מסחרי של אחר בניגוד לחוק האמור ו/או לכל דבר חקיקה אחר;
4.3 למשלוח מידע שהנמען לא ביקש לקבל או להטעיית כל נמען או כל מחשב של נמען בנוגע למידע אשר הנמען אמור לקבל לרבות בנוגע לזהות שולח המידע, למקור המידע או למהותו, ולהפרת כל דבר חקיקה האוסר על משלוח דואר זבל (spam) ו/או על ביצוע פעולות הקשורות למשלוח דואר זבל;
4.4 להפרת חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, ו/או לבילוש או התחקות אחר אדם או ישות אחרת, לפרסום כל עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים, למצב בריאותו או להתנהגותו ברשות היחיד, או לכל פגיעה אחרת בזכות לפרטיות של כל אדם או ישות אחרת, או לאיסוף, שימוש או העתקה של פרטי המשתמשים בשירותים או של כל מידע אחר לגבי המשתמשים או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות אחרת, בניגוד לחוק האמור ו/או לכל דבר חקיקה אחר;
4.5 להפרת החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס”ב-2001, ו/או להטרדת, איום, בילוש, מארב, פגיעה בפרטיות, יצירת קשר, פגיעה ברכוש, בשם טוב או בחופש התנועה של אדם או ישות אחרת בניגוד לחוק האמור ו/או לכל דבר חקיקה אחר;
4.6 להפרת חוק המחשבים, התשנ”ה-1995, ו/או לחדירה אל מחשב שלא כדין בניגוד לחוק האמור ו/או לכל דבר חקיקה אחר;
4.7 לשימוש או העברת וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים העלולים לפגוע בתפקוד רכושו של אדם אחר, לרבות מחשב או טלפון נייד באופן העלול להזיק לשירותים, לתכנים, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לרבות לשתקם, לגרום להם עומס יתר, לפגוע בהם או להפריע לשימוש של משתמש אחר כלשהו בשירותים;
4.8 על מנת לקבל גישה ללא הרשאה לשירותים ו/או לתכנים, לחשבונות של משתמשים אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשירות באמצעות “פריצה” (Hacking), “כריית סיסמאות” (Password Mining) או בכל אמצעי אחר;
4.9 לפרסום, הפצה או משלוח כל חומר או מידע אשר מעודדים אפליה, שנאה או אלימות כנגד אדם אחד או קבוצה, לרבות בגין השתייכותם לגזע, לדת או לאומה או אשר פוגעים בקורבנותיהם של פשעים נגד האנושות;
4.10 לפרסום, הפצה או משלוח של תכנים, תוכנות או כל חומר או מידע אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, זכויות משדרים, סימני מסחר ושמות מסחר ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת בתכנים, תוכנות, חומר או מידע כאמור, לרבות ללא קבלת כל ההסכמות הדרושות מבעלי זכות הקניין הרוחני לפרסום, הפצה או משלוח כאמור או תוך זיוף, מחיקת או שינוי הייחוס או ההודעות של בעל זכות הקניין הרוחני בתכנים, תוכנות, חומר או מידע כאמור;
4.11 שימוש מסחרי כלשהו, לרבות פרסום או הצעה למכור או לקנות טובין או שירותים.
5. אבטחת מידע
החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש, עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.
6. אחריות החברה בנוגע לשירות
המידע הכלול באתר הינו מידע כללי בלבד, אין החברה אחראית לתוכן, אמיתות, טעויות סופר, זמינות, דייקנות ונכונות ותקינות המוצרים שרותים למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בדרך העברתם., המשתמש פוטר בזה את החברה, מנהליהן, עובדיהן, והפועלים מכוחן, בשמן ומטעמן מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במוצרים, תכנים, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתם, או בתוכנם של התכנים, התאמתם למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות, אי-הפרת זכויות ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המוצרים והתכנים או מדרך העברתם וזאת מכוח כל דין ו/או הסכם. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברה, מנהליהן, עובדיהן והפועלים מכוחן, בשמן ומטעמן לא יהיו אחראים לכל טעות, ליקוי, תקלה, או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של החברה , ו/או של עובדיהן ו/או של הפועלים בשמן ומטעמן. מובהר בזאת כי אין לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על התכנים ו/או המידע הניתן במסגרת השירות מבלי לוודא את נכונות התכנים ו/או המידע הניתן במסגרת השירות אצל הגורמים המוסמכים למוסרם, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. מובהר ומוסכם כי כל שימוש בתכנים הניתנים במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המשתמש ויעשה על אחריותו בלבד. כמו כן מצהיר המשתמש, כי ידוע לו שהשירות הניתן איננו – ואף אינו מתיימר להיות – משום המלצה ו/או חוות דעת באשר לתוכן התכנים המועברים, אמיתותם או מהימנותם.
אחריות כללית:
החברה, וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, כתוצאה מקבלת השירות, ו/או משימוש במידע הניתן במסגרתו, ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהסתמכות עליו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי כל האמור בתקנון זה לעיל יחול גם על שירותים ו/או מוצרים לגביהם נמסרו הודעות באמצעות השירות באם נמסרו או באמצעים אחרים (כגון טלמרקטינג), וכי האחריות לשירותים ו/או המוצרים הנ”ל ולכל עניין הקשור בהתקשרות שבעניינם, לרבות לעניין אספקתם, איכותם, טיבם, תקינותם, עמידותם והמידע הנמסר לגביהם, תחול על היצרנים והמשווקים של השירותים/המוצרים הנ”ל בלבד. המשתמשים מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמן בקשר לכך.לפיכך, בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל מידע המתקבל במסגרתו המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילויותיו. בשירות ו/או על כל מידע המתקבל באמצעותו. החברה, עובדיהן וכל הבאים מטעמן, לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתן, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת אחר או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, או עילות אחרות שאינן בשליטתן של החברה.
7. קישורים
יתכן כי במסגרת השרות, תספק החברה קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. כל משתמש מאשר ומסכים כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות או חומרים אחרים שנמצאים באתרים או מקורות כאלו ולכל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות עגמת נפש) שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור לרבות בכל תוכן, פרסומת או חומר כאמור.
8. זכויות קניין רוחני
המשתמש מצהיר בזאת כי סימני המסחר, התוכנה, המידע והסודות המסחריים והתיעוד הקשור בשירות הם קניינן של החברה. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או לצד ג’ כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השירות. השירות וכל המידע הכלול בו, וכן התכנים, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הנם רכושה של החברה ו/או ספקיה ואלו מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לחברה ו/או לספקיה. למעט לשימושו הפרטי והאישי של המשתמש, המשתמש אינו רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לשנות ו/או לאחסן תוכנו של השירות ותכנים שהתקבלו באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. זכויות היוצרים ביצירות מרפרטואר אקו”ם שייכות לאקו”ם (אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו”לים למוסיקה בישראל) ו/או מיוצגות על ידה.
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בשרות הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
9. הגבלה לשימוש אישי ולא מסחרי
אלא אם נאמר אחרת, השירות והתכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד ולא מסחרי. המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהשירות ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש. המשתמש מודע לכך שבמידה ויבצע שימוש מסחרי בתכנים, הוא עלול לפגוע בחברה, בבעלי זכויות היוצרים או בבעלי זכויות אחרות בתכנים.
10. שימוש לא חוקי ואסור
חל איסור להשתמש בשירות ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתקנון זה. המשתמש אינו רשאי להשתמש בשירות ובתכנים באופן העלול להזיק לשירות, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהשירות. המשתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לשירות, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשירות באמצעות “פריצה” (Hacking), “כריית סיסמאות” (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. המשתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשות המשתמש באופן מכוון על-ידי החברה.
11. שימוש על ידי קטינים
השימוש במידע הכלול באתר מיועד למבוגרים בלבד מעל גיל 18
12. שינוי השירות ו/או הפסקת פעולתו
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות הניתן ו/או כל חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן, החברה לא תישא בשום אחריות כלפי המשתמשים או כלפי צד ג’ כלשהו אם תפסיק את השירות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בין שינוי ו/או הפסקת השירות. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תינתן בשרות. השירות יופסק (כולו או חלקו, לפי העניין) בכל מקרה בו ההסכם בין ה”חברה” לבין הסולקים של אמצעי התשלום (או מי מהם) יסתיים.
13. מדיניות הגנת הפרטיות
החברה תהיה רשאית להשתמש בכל דרך בפרטים שמסר המשתמש במסגרת הצטרפותו ו/או שימושו בשירות ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו בשירות ובאתר על ידי התחקות אחר שימושו בשירות ובאתר (לרבות באמצעות (COOKIES בכפוף לכל דין, במקרים הבאים:
 • לצורך שיפור השירות.
 • ליצירת קשר עמו במקרה הצורך.
 • לצורך תחזוקת השירות
 • לצורך דיוור ישיר בדואר רגיל ו/או באמצעים אלקטרוניים אחרים, לצורך אספקת מידע ותכנים שונים (כגון: חדשות, מבצעים וכיו”ב) בנוגע למוצרים או שרותים של החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים אליה, באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים בשירות.
 • לצרכי התקשרות טלפונית לצרכי שיווק ומכירה של מוצריה באמצעות עובדיה או ספקים חיצוניים של שרותי טלמרקטינג חיצוניים
החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים בתקנון זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו בתקנון במידה ויחולו.
החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסר המשתמש במהלך השימוש בשרות ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש בשרות לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, ובלבד שהנתונים לא יזהו את המשתמש באופן אישי למעט במקרים המפורטים להלן:
במקרה שהעברה כזו דרושה כדי לזכות את המשתמש בהטבות במסגרת השירות;
 • לצרכי שיווק ומכירות של מוצריה ע”י קבלני משנה מטעמה;
 • במקרה שמשתמש הפר את הוראות תקנון זה, או אם ביצע באמצעות השרות, או בקשר עמו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו של המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין החברה לבין המשתמש או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;
 • אם החברה תמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות השרות במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד חדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש בשרות ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיו את הוראות סעיפי הפרטיות בתקנון זה;
14. דין ומקום שיפוט
על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.
15. שינוי תנאי התקנון
החברה רשאית לשנות בעתיד את תקנון השירות. המשך קבלת השירות לאחר כל שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור קבלת השינויים.
16. שונות
16.1 כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.
16.2 הודעות בנוגע לתקנון זה יש לשלוח אך ורק לכתובת דוא”ל המצויינת באתר זה. 16.3 החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
16.3 החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
16.4 השירות הינו שירות אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג’ כלשהו.
16.5 במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.
מסמך זה עודכן לאחרונה בחודש מרץ 2023

פגישת ייעוץ ללא תשלום

השאירו פרטים עכשיו!
דילוג לתוכן